Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Pravidla zahájení podnikání v ČR

Poslední změna: Čtvrtek 28.06.2012 14:06 - Havránek Petr
První kroky, lhůty, přidělení identifikačního čísla, obchodní rejstřík, legislativní úprava.

První kroky

Podle toho jakou formou se rozhodnete podnikat, může zahájení podnikání předcházet:

 • Založení společnosti společenskou smlouvou / zakladatelskou listinou podepsanou všemi zakladateli.
 • Ustavující valná hromada rozhoduje o založení společnosti, schvaluje stanovy společnosti, volí orgány společnosti.
 • Založení bankovního účtu společnosti ke složení základního kapitálu.
 • Základní kapitál se vytváří povinně v k. s., s. r. o. a a. s.
 • Doklad o právním titulu užívání nemovitosti, ve kterém je umístěno sídlo.
 • V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně zajistit požární techniku, únikové cesty a další opatření.
 • Kolaudace prostor pro podnikání – změna v účelu užívání stavby je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.
 • Získání podnikatelského oprávnění.
 • Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění.
 • Vedení daňové evidence podle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů anebo účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetnictví vedou povinně subjekty zapsané v obchodním rejstříku.
 • Uzavření smlouvy se subjektem, který bude zajišťovat odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (pokud bude součástí Vaší podnikatelské činnosti prodej elektroniky).

Lhůty

 • SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ: Pokud zahájíte samostatnou výdělečnou činnost, musíte to nejpozději do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž jste zahájil/a samostatnou výdělečnou činnost, oznámit okresní, v Praze Pražské nebo v Brně Městské správě sociálního zabezpečení (OSSZ).
 • ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA: 8 dnů k zaregistrování u zdravotních pojišťoven.
 • FINANČNÍ ÚŘAD: Od obdržení oprávnění k podnikatelské činnosti je povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně (finančního úřadu).
 • ÚŘAD PRÁCE: Zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů oznámit úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku a do 10 kalendářních dnů oznámit obsazení těchto míst. Lhůta pro oznámení počíná běžet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa.

Přidělení identifikačního čísla (IČ)

Dle § 22 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě se každému ekonomickému subjektu přiděluje identifikační číslo (IČ). Identifikační čísla přiděluje právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku, zahraničním osobám a organizačním složkám zahraničních osob, nadacím a nadačním fondům a obecně prospěšným společnostem rejstříkový soud, fyzickým osobám provozujícím živnost živnostenský úřad, sdružením a politickým stranám a politickým hnutím Ministerstvo vnitra, církvím, náboženským společnostem a jiným právnickým osobám, které odvozují svou právní subjektivitu od církví a náboženských společností Ministerstvo kultury, školským právnickým osobám a veřejným výzkumným institucím Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ostatním ekonomickým subjektům Český statistický úřad.

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je dle obchodního zákoníku veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o podnikatelích dle obchodního zákoníku. Obchodní rejstřík je veden rejstříkovým soudem v elektronické podobě a je všem přístupný, kdokoliv do něj může nahlížet a pořizovat si z něj kopie či výpisy.

Dle § 34 zákona obchodního zákoníku se do obchodního rejstříku zapisují:

a) obchodní společnosti a družstva,
b) zahraniční osoby (kromě fyzických osob, které jsou státními příslušníky členských států EU nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor),
c) fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou občany ČR nebo některého z členských států EU nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (popřípadě mají v některém z uvedených států trvalý pobyt), pokud o zápis požádají a
d) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.

Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o DPH, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za 2 po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 milionů Kč.
O zápis do obchodního rejstříku požádá právnická osoba nebo zahraniční fyzická/právnická osoba příslušný rejstříkový soud.

Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku je dle položky 8 sazebníku poplatků zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích stanoven poplatek:
a) 5 000 Kč za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku,
b) 3 000 Kč za výmaz podnikatele,
c) 1 000 Kč za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele.

Legislativní úprava

Oblast podnikání je v ČR regulována řadou zákonů. Hlavní zákony jsou tyto: