Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zvířecí krematorium..?

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● Čtenářka Marta Bergerová v Ostravě postrádá možnost, jak se rozloučit se svým zvířecím kamarádem, když jej nechce ponechat jako odpad v ka­filerii. „Spousta lidí žijících v pane­láku, kteří nemají možnost pochovat si svého mazlíčka na svém pozemku, by to jistě uvítala. Možností je zří­zení zvířecího krematoria. Nejbližší je v Brně, v Olomouci jej zatím nezpro­voznili. Ostravští chovatelé by tuto službu myslím rádi využívali také.“

PAVEL VALERIÁN, vedoucí od­boru ochrany životního pro­středí MMO: „V souladu se záko­nem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v plat­ném znění provozují obce veřejná pohřebiště pro lidské ostatky, a to ve veřejném zájmu. Zákon neukládá obcím povinnost zřídit a provozovat pohřebiště pro zvířecí ostatky. Pokud tato existují, jsou převážně provozo­vána soukromými subjekty v rámci podnikatelské činnosti. Máte pravdu, nejbližší takové zařízení provozuje obchodní společnost Krematorium zvířat Brno s. r. o. Statutární město Ostrava v současné době neuva­žuje o zřízení pohřebiště pro zvířecí ostatky.“