Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Terminál Hranečník

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● Ing. Zdeněk Olbřímek používá nový přestupní uzel na Hranečníku. „Jsem překvapen, že nový terminál má vady ohledně pěšího přesunu cestujících. Obě hlavní nástupiště (St. 1-2 a St. 3-6) jsou od sebe nepřípustně vzdálena. Jedná se o 150 metrů, podle vyhledá­vače spojení DPO ve shodě se skuteč­ností činí doba přesunu mezi nástupi­šti 4 minuty, což je příliš, už i vzhle­dem k tomu, že jej mj. používají starší lidé. Nic nebránilo tomu, aby nástupi­ště byla situována blíže sobě. Mezi nimi se nachází zatravněná plocha,“ uvádí čtenář z Ostravy-Jihu a nabízí řešení, která vzhledem k jejich rozsahu ne­můžeme otisknout. Přimlouvá se také za umístění výrazných orientačních ukazatelů u výstupních zastávek apod.

BŘETISLAV GLUMBÍK, vedoucí odboru dopravy magistrátu: „Terminál Hranečník byl vyprojektován v roce 2004 společností Technoprojekt, v letech 2005–07 byla vydána stavební povolení na všechny stavby. V roce 2012 došlo k úpravě dokumentace pro výbě­rové řízení společností Projekt 2010, v souladu s vydanými stavebními po­voleními. Projekt akceptoval urbanis­ticko-architektonické podmínky sta­novené v době vzniku.

Před vybudováním Terminálu Hranečník byly zastávky rozptýleny na ul. Těšínské, Počáteční a v ploše tramvajové smyčky, takže jeho vybu­dováním došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti, zkrácení přestupních vzdáleností, optimalizaci tras pro pěší a zajištění komfortu při přestupování. Terminál slouží zároveň jako odsta­viště tramvají, trolejbusů a autobusů. Proto bylo nutné zajistit prostor pro manipulaci (najíždění a vyjíždění) do­pravních prostředků větších délek.

Spojovací chodníky mezi nástu­pišti byly navrženy v odpovídající šířce a v souladu s primárním tokem cestujících, a to ve směru příjezdu tramvají a trolejbusů na Hranečník z centra a přestupu na autobusy ve směru jízdy na Havířov, Karvinou, Radvanice. Většina cestujících se tímto opatřením pohybuje pouze na jednom nástupišti. Existují však výjimky, kdy se cestující ve směru z Ostravy potřebuje dopravit na za­stávku Ústřední hřbitov, tehdy musí projít na nástupiště přes spojovací chodníky široké 5 m. Jeden vede ko­lem sociální budovy, je zastřešený v délce asi 100 m. Druhý bez pří­střešku má asi 50 m.

Budova na Hranečníku je objektem sociální vybavenosti, kde se nacházejí veřejná WC a čekárna, technologické místnosti, místnost pro městskou po­licii a trafika. Vzhledem k tomu, že 22. 4. 2016 bylo provedeno předání stavby mezi ministerstvem, vlastní­kem a zhotovitelem, předpokládá se, že v blízké době (do 6 měsíců) budou jednotlivé objekty předány správcům a budou plně využívány cestujícími a pronajímateli.“