Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Hluk z festivalů

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● Do redakce nám přišla řada stíž­ností čtenářů (např. Ivan Sekanina, Pavel Novák, Jana Nováková, Valérie Tomečková aj.) na nadměrný hluk při konání letních hudebních festivalů a dalších akcí na území města Ostravy.

MARCELA TROJÁKOVÁ, vedoucí odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy:

„V úvodu musím zdůraznit, že za ru­šení nočního klidu při veřejné pro­dukci hudby v obytných lokalitách na území města není odpovědné sta­tutární město Ostrava, ale primárně pořadatel konkrétní hudební pro­dukce. Obec nerozhoduje o ,povolení či nepovolení’ určité hudební akce, ale může obecně závaznou vyhláš­kou (dále jen ,vyhláška’) v rámci své samostatné působnosti upravit závazné podmínky pro pořádání veřej­ných produkcí hudby. Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo takovou vy­hlášku vydat v červnu t. r. (vyhláška č. 7/2016 nabyla účinnosti 7. 7. 2016; na­leznete ji na webu města www.ostrava. cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky­-statutarniho-mesta-ostravy/7-2016). Při stanovení konkrétních akcí uvede­ných ve vyhlášce, u nichž je doba noč­ního klidu posunuta na dobu pozdější, než je 22. hodina daná zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jsme vycházeli z návrhů a připomínek městských ob­vodů, které místní podmínky znají nejlépe, a také z charakteru a dřívěj­ších zkušeností z konání akcí. Text vy­hlášky je v souladu s platnou legisla­tivou. Město Ostrava ctí právní řád České republiky včetně ústavních a ji­ných zákonů. Obsah vyhlášky odsou­hlasil bez výhrad mj. i Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Dle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může obec ur­čit prostřednictvím obecně závazné vyhlášky závazné podmínky pro po­řádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a dis­koték, a to v rozsahu nezbytném k za­jištění veřejného pořádku.

Musím podotknout, že novelou zá­kona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej­ného zdraví, ve znění pozdějších před­pisů, bylo od 1. 12. 2015 vyňato měření hluku způsobeného produkcí hudby provozované ve venkovním prostoru z kompetencí krajských hygienických stanic a dále ust. § 30 odst. 2 tohoto zákona stanoví, že z vuk z produkce hudby ve venkovním prostoru již není považován za hluk. K měření hladiny hlasitosti hudební produkce na fes­tivalech z tohoto důvodu nedochází, protože se stalo irelevantním. Při po­dezření na porušení nové městské vy­hlášky má kterýkoliv občan možnost přivolat městskou policii, která po­řadatele akce rušící noční klid vyzve k ukončení hudební produkce. V pří­padě, že se tak nestane, je možno zahá­jit s organizátorem akce přestupkové, resp. správní řízení, kdy může být ulo­žena pokuta právnické nebo podnika­jící fyzické osobě až do výše 200 tis. Kč, osobě fyzické do výše 30 tis. Kč.

Vedení města Ostravy se snaží vy­hovět nejen stále rostoucí komunitě fa­noušků hudby a hudebních festivalů, ale také těm obyvatelům, kteří prefe­rují klid a hluk z koncertů jim vadí. Proto v červenci 2016 proběhla s vede­ním Dolní oblasti Vítkovic jednání s cí­lem řešit zásadní otázky konání hudeb­ních produkcí v této lokalitě, zejména otázku rušení obyvatel hudbou. Byla přitom dohodnuta opatření technic­kého charakteru, která by měla míru obtěžujícího hluku u dalších akcí zna­telně snížit. Nejdůležitějším opatře­ním je změna orientace pódií a hudeb­ních soustav dovnitř areálu, směrem k vysokým pecím, namísto nasměro­vání k obytným blokům. Současně se vedení města kontaktuje v předstihu s organizátory dalších letních festivalů a hudebních produkcí (organizátorem žádné z těchto akcí není město Ostrava) s cílem snížit zátěž obyvatel bydlících v blízkosti jejich konání.

Ubezpečuji občany, že vedení města průběh letní festivalové sezóny sleduje a účinnost městské vyhlášky č. 7/2016 pozorně monitoruje. Po ukončení se­zóny vyhodnotí účinnost nové OZV komplexně. V případě, že se míra při­jaté regulace ukáže jako nedostatečná, nastavené podmínky pro další období zpřísní např. tím, že zkrátí dobu ko­nání akcí nebo se přijmou další tech­nická opatření.”